Actieplan ‘Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen’

Welkom op de website van het Actieplan ‘Meer goedopgeleide leraren in de schooltalen‘, dat in juni 2014 door het ministerie van OCW werd goedgekeurd en dat in de jaren 2014-2017 ten uitvoer wordt gelegd onder auspiciën van het Regieorgaan Geesteswetenschappen. (Deze pagina valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Vakdidactiek.)

Doel van het plan is om in kwalitatief en kwantitatief opzicht een antwoord te bieden op het lerarentekort in het voortgezet onderwijs in het domein van de talen. Het ministerie heeft een bedrag van € 4 mln bestemd voor het actieplan, in het kader waarvan de deelnemende universiteiten – UvA, UU, RU, VU, UvT, UL, OU en de in het Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis verenigde decanen – maatregelen hebben voorgelegd aan het Regieorgaan, dat het ministerie heeft geadviseerd over de aanwending van de middelen. De goedgekeurde maatregelen zijn onderverdeeld in drie pijlers: A. Bevordering van zichtbaarheid en werving, B. Verbreding van de route naar het leraarschap en C. Verbeteren van de vakdidactische onderwijsinfrastructuur. Het plan vindt u hier; het formele besluit van het ministerie hier.

Het Regieorgaan rapporteert jaarlijks over de voortgang van de projecten, laatstelijk in de vervolgrapportage met betrekking tot 2015. De eindrapportage staat gepland voor eind 2017.

Op de pagina Nieuws vindt u berichten over de voortgang, waaronder de presentaties die op de algemene uitwisselingsdag van 27 november 2015 werden gehouden. Mocht u nieuws of een evenement willen aandragen, dan kunt u mailen naar Dennis Smit op secretaris@regiegeesteswetenschappen.nl.